Privacybeleid

1.1. Identiteit van de website/eigenaar

 • Merknaam: Apotheek Bogaerts Wakken
 • Handelsbenaming: VB Farma BV
 • Vennootschapsvorm: BV
 • Ondernemingsnummer: BE 0844.891.477
 • Vennootschapszetel: Oeselgemstraat 42, 8720 Wakken
 • Telefoon: 056/60.48.43
 • E-mail: wakken@apotheekbogaerts.be
 • Website: https://www.apotheekbogaerts.be/wakken

Apotheek Bogaerts Wakken heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Apotheek Bogaerts Wakken worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Apotheek Bogaerts Wakken en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1.2. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Apotheek Bogaerts Wakken enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch Apotheek Bogaerts Wakken behoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

1.3. 2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website https://www.apotheekbogaerts.be/wakken onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Apotheek Bogaerts Wakken ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Apotheek Bogaerts Wakken inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Apotheek Bogaerts Wakken treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

1.4. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Apotheek Bogaerts Wakken voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van Apotheek Bogaerts Wakken nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Apotheek Bogaerts Wakken. Apotheek Bogaerts Wakken behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

1.5. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van VB Farma BV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van VB Farma BV.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Apotheek Bogaerts Wakken, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Apotheek Bogaerts Wakken draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Apotheek Bogaerts Wakken, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Apotheek Bogaerts Wakken in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

1.6. Privacy Policy

Apotheek Bogaerts Wakken verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de aankoop van een product, de registratie voor een demodag, het maken van een afspraak of de registratie op onze nieuwsbrief.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Apotheek Bogaerts Wakken. VB Farma BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Apotheek Bogaerts Wakken hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VB Farma BV geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen
 • VB Farma BV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • VB Farma BV biedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar wakken@apotheekbogaerts.be toegang tot uw gegevens.
 • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen direct marketingpraktijken via e-mail naar wakken@apotheekbogaerts.be.

Wijzigingen: VB Farma BV is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

Meer informatie omtrent onze web policy kan u verkrijgen via wakken@apotheekbogaerts.be

 

2. Economische richtlijnen en gegevens

De toezichthoudende autoriteit: FAGG

Beroepsvereniging: de Westvlaamse Apothekersvereniging

Apotheker-titularis: Joost Van Durme
Adjunct-apothekers: Marie Bouvijn, Veerle Bogaerts, Roel Bernaert, Magda Merchiers
Farmaceutisch Technisch Assistenten: Carla Winne en Inge Bogaerts

Van toepassing zijnde beroepsregels: Orde Der Apothekers
Onderschreven gedragscodes: Orde Der Apothekers